Krok w Przedsiębiorczość,( Istota Funkcjonowania Gospodarki Runkowej) test A i B

November 27, 2017 | Author: kamil | Category: Market (Economics), Prices, Gross Domestic Product, Government Budget, Consumers
Share Embed Donate


Short Description

Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej test A i B...

Description

grupa a

Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej

................................................... imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów . 1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.) Gospodarka sterowana centralnie opierała się na… a) własności prywatnej i centralnym planowaniu. b) centralnym planowaniu i konkurencji. c) własności publicznej i centralnym planowaniu. d) swobodzie prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej. 2. Wymień trzy podstawowe rodzaje podmiotów w gospodarce rynkowej. (0–2 p.) • ....................................................................... • ....................................................................... • ....................................................................... 3. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy odpowiednich struktur rynkowych. (0–3 p.) Liczba firm

Swoboda wejścia na Stopień rynek i wyjścia kontroli cen z rynku

Kilka

Mała

Znaczący

Bardzo wiele

Bardzo duża

Żaden

Jedna

Niemożliwa

Struktura rynkowa

Ogromny

................... klasa

4. Podkreśl cechy rynku producenta.

(0–2 p.)

niedobór rynkowy, podaż jest większa od popytu, nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej, producent (sprzedawca) znajduje się na pozycji uprzywilejowanej 6. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe. (0–1 p.) a) Jeżeli cena spada, to wielkość popytu na dany produkt maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych). b) Jeżeli cena rośnie, to wielkość podaży danego produktu maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych). 7. Narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na podstawie danych zamieszczonych w tabeli. Następnie uzupełnij zdanie brakującymi informacjami. (0–3 p.) Cena cebuli (zł/kg)

Wielkość popytu (kg)

Wielkość podaży (kg)

2,5

10

50

2,3

20

40

2,1

30

30

1,9

40

20

1,7

50

10

4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego – literę F. (0–2 p.) a) Dobra substytucyjne zaspokajają te same potrzeby ludzkie. . . . . . b) Cena równowagi to cena, przy której wielkość popytu zrównuje się z wielkością podaży. . . . . . c) W większości przypadków ludzie są skłonni kupować więcej, gdy ceny rosną. . . . . . d) Nadwyżka rynkowa występuje wówczas, gdy podaż jest niższa od popytu. . . . . .

Cena równowagi rynkowej cebuli wynosi . . . . . . . . . . . zł,. . . . . . . . . . . . . . . . .. przy wielkości popytu wynoszącej ..........................................

i wielkości podaży

równej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

8. Podaj po dwa przykłady źródeł dochodów gospodarstw domowych. (0–2 p.) a) z pracy: •

...........................................................................................................................................

13. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli skróty wskaźników ekonomicznych. (0–2 p.) PKB, PKB per capita, PKB per capita wg parytetu siły nabywczej, PNB, DN, DN per capita Wskaźniki wzrostu gospodarczego

Wskaźniki rozwoju gospodarczego

b) spoza pracy: •

...........................................................................................................................................

9. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli niżej wymienione wydatki gospodarstw domowych. (0–2 p.) żywność, czesne za studia, remont mieszkania, zakup akcji, czynsz, raty kredytu hipotecznego Wydatki konsumpcyjne

Wydatki inwestycyjne

10. Uzupełnij tabelę, rozwijając podane skróty nazw instytucji. (0–2 p.) Skrót

Pełna nazwa

UOKiK IH

11. Podkreśl cechy gwarancji.

(0–2 p.)

obowiązuje z mocy prawa, odpowiedzialność za produkt ponosi gwarant, obowiązuje 2 lata od daty zakupu produktu, sposób reklamacji wybiera konsument, nie ma prawnego obowiązku jej udzielania

14. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe. (0–3 p.) a) Głównym źródłem dochodów budżetowych w Polsce są dochody podatkowe / niepodatkowe. b) Fiskalna / Stymulacyjna funkcja budżetu państwa polega na gromadzeniu dochodów. c) W Polsce z budżetu państwa finansowane są głównie wydatki związane z pomocą społeczną / obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. d) Nadwyżka budżetowa / Deficyt budżetowy to sytuacja, kiedy wydatki państwa są mniejsze niż jego dochody. 15. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie zapisz hasło. (0–4 p.) 1. Rywalizacja między uczestnikami rynku. 2. Przymusowe i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa. 3. Osoba, która nabywa towary lub usługi w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Ilość towarów lub usług oferowana na sprzedaż przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie.

12. Nadaj właściwą kolejność etapom składania reklamacji, wpisując w miejsce kropek numery od 1 do 6. (0–3 p.) a) potwierdzenie przyjęcia reklamacji . . . . . b) odpowiedź sprzedawcy . . . . . c) określenie prawa do reklamacji . . . . . d) wybór sposobu i formy złożenia reklamacji . . . . . e) zamieszczenie podstawowych informacji w protokole informacyjnym . . . . . f) przedstawienie dowodu zakupu . . . . .

grupa b

Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej

................................................... imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów .

................... klasa

1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.) Gospodarka rynkowa opiera się na… a) własności prywatnej i centralnym planowaniu. b) centralnym planowaniu i konkurencji. c) własności prywatnej i konkurencji. d) systemie cen kształtowanym przez władze państwowe. 2. Wymień trzy przykłady narządzi (instrumentów) oddziaływania państwa na gospodarkę. (0–2 p.) • ....................................................................... • ....................................................................... • ....................................................................... 3. Uzupełnij tabelę wpisując nazwy odpowiednich struktur rynkowych. (0–3 p.) Liczba firm Kilka Wiele Jedna

Swoboda wejścia na Stopień rynek i wyjścia kontroli cen z rynku Mała Utrudniona Niemożliwa

Struktura rynkowa

Znaczący Znaczący Ogromny

4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego – literę F. (0–2 p.) a) Dobra substytucyjne zaspokajają różne potrzeby ludzkie. . . . . . b) Cena równowagi to cena, przy której wielkość popytu jest większa od wielkości podaży. . . . . . c) W większości przypadków ludzie kupują mniej, gdy ceny rosną. . . . . . d) Nadwyżka rynkowa występuje wówczas, gdy popyt jest niższy od podaży. . . . . .

5. Podkreśl cechy rynku konsumenta. p.)

(0–2

niedobór rynkowy, podaż jest większa od popytu, nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej, producent (sprzedawca) znajduje się na pozycji uprzywilejowanej 6. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe. (0–1 p.) a) Jeżeli cena rośnie, to wielkość popytu na dany produkt maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych). b) Jeżeli cena spada, to wielkość podaży danego produktu maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych). 7. Narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na podstawie danych zamieszczonych w tabeli. Następnie uzupełnij zdanie brakującymi informacjami. (0–3 p.) Cena pomidorów Wielkość popytu (zł/kg) (kg)

Wielkość podaży (kg)

4,5

10

50

4,3

20

40

4,1

30

30

3,9

40

20

3,7

50

10

Cena równowagi rynkowej pomidorów wynosi . . . . . . .....................................

wynoszącej

zł, przy wielkości popytu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i wielkości podaży równej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Podaj po dwa przykłady źródeł dochodów gospodarstw domowych. (0–2 p.) a) z majątku: •

...........................................................................................................................................

b) zamieszczenie podstawowych informacji w protokole informacyjnym . . . . . c) określenie prawa do reklamacji . . . . . d) wybór sposobu i formy złożenia reklamacji . . . . . e) przedstawienie dowodu zakupu . . . . . f) odpowiedź sprzedawcy . . . . . 13. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli skróty wskaźników ekonomicznych. (0–2 p.) DN per capita, PKB, PKB per capita, PNB, PKB per capita wg parytetu siły nabywczej, PNN, Wskaźniki rozwoju gospodarczego

b) z pracy: •

...........................................................................................................................................

Wskaźniki wzrostu gospodarczego

9. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli niżej wymienione wydatki gospodarstw domowych. (0–2 p.) opłaty za media, czesne za studia, zakup obligacji skarbowych, remont mieszkania, abonament RTV, składka z tytułu polisy na życie Wydatki inwestycyjne

Wydatki konsumpcyjne

10. Uzupełnij tabelę, rozwijając podane skróty nazw wskaźników ekonomicznych. (0–2 p.) Skrót

Pełna nazwa

PKB

(0–2

odpowiedzialność na produkt ponosi sprzedawca, nie ma obowiązku jej udzielania, sposób reklamacji wybiera gwarant, zasadniczo nie ulega przedłużeniu, odpowiedzialność za produkt ponosi gwarant 12. Nadaj właściwą kolejność etapom składania reklamacji, wpisując w miejsce kropek numery od 1 do 6. (0–3 p.) a) potwierdzenie przyjęcia reklamacji . . . . .

a) Ekspansywna / Restrykcyjna polityka monetarna polega na zwiększaniu podaży pieniądza w celu pobudzenia popytu i wzrostu zatrudnienia. b) Proces zwiększania produkcji towarów oraz ilości świadczonych usług, np. w państwie określa się mianem rozwoju gospodarczego / wzrostu gospodarczego. c) Współczesny cykl koniunkturalny składa się z czterech / dwóch faz. d) Głównym źródłem dochodów budżetowych w Polsce są środki z UE / podatki. 15. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie zapisz hasło. (0–4 p.)

DN

11. Podkreśl cechy reklamacji. p.)

14. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach. (0–2 p.)

1. Okresowe wahania mierników gospodarczych od głównego, długookresowego trendu to ……….. koniunkturalny. 2. Sytuacja na rynku, gdy popyt przewyższa podaż. 3. Rynek na którym działa tylko jeden producent (sprzedawca). 4. Dobrowolna odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta za produkt.

Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF My Ideal Business - 848 Words | Men's Shoes | 1 x DHL Paketmarke für alle EU-Länder bis 5 kg - inkl. Sendungsverfolgung!